بررسی خواص فیزیک و شیمیایی و رئولوژیکی آرد های تولید شده درطی فرآیند آسیاب

آسیاب گندم ؛ یک فرایند مکانیکی و تدریجی خرد کردن اندوسپرم پس از جدا شدن از سبوس در چندین مرحله است و کیفیت و کمیت آرد های حاصل در این فرایند، بستگی به کیفیت گندم و دیاگرام آسیاب دارد.
ادامه مطلب

آنتی شوک چیست و چه کار میکند.

با توجه به پایش مشکلات موجود در تولید محصولات آردی در سطح کارگاه های کوچک تا کارخانجات صنعتی بزرگ، و با توجه به ساختار قدیمی اکثر واحدهای تولیدی مشخص شد که یکی از بزرگترین و پر تکرار ترین مشکلات تولید محصول با کیفیت عدم توانایی در کنترل شرایط محیطی تولید میباشد.
ادامه مطلب